എന്റെ സഹായം ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും ഉണ്ടാക്കിയ യഹോവയിങ്കൽനിന്നു വരുന്നു. സങ്കീർത്തനങ്ങൾ,121:2

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: