ഞാന്‍ തന്നേ വഴിയും സത്യവും ജീവനും ആകുന്നു John 14:6

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: