വരുവിൻ, നാം വണങ്ങി നമസ്കരിക്ക; നമ്മെ നിർമ്മിച്ച യഹോവയുടെ മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തുക. സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 95:6

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: