1 குறிப்பேடு 16:34

ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துங்கள்! ஏனெனில், அவர் நல்லவர்; என்றென்றும் உள்ளது அவரது பேரன்பு! ~1 குறிப்பேடு 16:34

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: