1 கொரிந்தியர் 13

அன்பு அனைத்தையும் பொறுத்துக் கொள்ளும்; அனைத்தையும் நம்பும்; அனைத்தையும் எதிர்நோக்கி இருக்கும்; அனைத்திலும் மனஉறுதியாய் இருக்கும். ~1 கொரிந்தியர் 13:7

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: