1 சாமுவேல் 12:24

ஆண்டவருக்கு மட்டும் அஞ்சி நடந்து, உங்கள் முழு மனத்தோடு உண்மையாகவே அவருக்கு ஊழியம் செய்யுங்கள். அவர் உங்களுக்கு ஆற்றிய மாபெரும் செயல்களை நினைத்து பாருங்கள். ~1 சாமுவேல் 12:24

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: