1 தெசலோனிக்கர் 5:18

எல்லாச் சூழ்நிலையிலும் நன்றி கூறுங்கள். உங்களுக்காகக் கிறிஸ்து இயேசு வழியாய்க் கடவுள் வெளிப்படுத்திய திருவுளம் இதுவே. ~1 தெசலோனிக்கர் 5:18

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: