அன்பில்லாதவன் தேவனை அறியான்; தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார். 1 யோவான் 4:8

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: