1000 துதி மாலை(401-500)

1000 துதி மாலை (Praises) <401-500

வ. எண் துதி மாலை  வசனங்கள் 
401 பாவம் செய்யாத பிரதான ஆசாரியரே  உம்மை துதிக்கிறோம் எபி.4:15
402 எங்கள் வலுவின்மையைக்கண்டு இரக்கம்காட்டும் தலைமை குருவே உம்மை துதிக்கிறோம் எபி.4:15
403 அருள் நிறைந்த இறையருளினைக் கொண்டிருப்பவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் எபி.4:5
404 அருள் நலன்களை எங்களுக்கு தரும் தலைமைகுருவே  உம்மை துதிக்கிறோம் எபி.4:16
405 மாறாத குருத்துவப் பணியைப் பெற்றிருக்கும் தலைமை குருவே  உம்மை துதிக்கிறோம் எபி.7:24
406 மெல்கி செத்தேக்கின்படி என்றென்றும் தலைமை குருவே  உம்மை துதிக்கிறோம் எபி.7:17
407 இஸ்ரயேலைப்  படைத்தவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் ஏசா.43:15
408 எங்கள் தூயவரான ஆண்டவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் ஏசா.43:15
409 இஸ்ரயேலின் ஆவியே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.80:1
410 இஸ்ரயேலை ஆயரென ஆள்பவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் மத்.2:6
411 இஸ்ரயேலின் மாட்சியே  உம்மை துதிக்கிறோம் 1சாமு15:19
412 இஸ்ரயேலின் நம்பிக்கையே உம்மை துதிக்கிறோம் எரே14:8
413 இஸ்ரயேலின் பாறையே உம்மை துதிக்கிறோம் 2சாமு2:23
414 இஸ்ரயேலுக்கு வாக்களிக்கப்பட்ட ஆறுதலே  உம்மை துதிக்கிறோம் லூக்.2:25
415 ஆபிரகாம் ஈசாக்கின் கடவுளே  உம்மை துதிக்கிறோம் தொ.நூ.31:42
416 இசரயேலுக்கு பனிபோல இருப்பவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் ஒசே.14:5
417 யாக்கோபின் வல்லவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் ஏசா.60:16
418 திட்டமிடுதலில் வியப்புக்குரியவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் ஏசா.28:29
419 செயல்படுத்தும் அறிவில் சிறப்புக்குரியவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் ஏசா.28:29
420 திட்டமிடுதலில் பெரியவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் எரே 32:19
421 செயலில் வல்லவரே  உம்மை துதிக்கிறோம்  எரே 32:19
422 மானிடரின் வழிகள் எல்லாம் உம்கண் முன் வைத்திருப்பவரே  உம்மை துதிக்கிறோம்  எரே 32:19
423 எனக்கு உதவி தரும் ஆண்டவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.121:1
424 கரடுமுரடான இடங்களின் சமதளமாக்குபவரே உம்மை துதிக்கிறோம் ஏசா.42:16
425 தந்தையின் ஒரே மகனே  உம்மை துதிக்கிறோம் யோ.1:14
426 துன்பங்கள் அனைத்திலும் எங்களை மீட்பவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் ஏசா.63:9
427 இறைத் தூதரே  உம்மை துதிக்கிறோம் வி.ப.14:19
428 உடன்படிக்கையின் தூதரே  உம்மை துதிக்கிறோம் மலா.3:1
429 பிதாவினால் தெரிந்துகொள்ளப்பட்ட ஊழியரே உம்மை துதிக்கிறோம் மத்.12:18
430 பிதாவின் படைத்தலைவரே உம்மை துதிக்கிறோம் யோசு.5:14
431 எங்கள் போர்த் தளபதியே   உம்மை துதிக்கிறோம் 2குறி 13:12
432 எங்கள் பாதுகாவலரே   உம்மை துதிக்கிறோம் 2குறி 13:12
433 கடவுளுக்கும் மனிதருக்கும் இடையில் இணைப்பாளரே  உம்மை துதிக்கிறோம் 1திமோ2:5
434 எங்கள் சகோதர சகோதரி தாயும் ஆனவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் மார்.3:35
435 எங்களுக்கு நற்ச்செய்தி அறிவிக்கும் வானதூதர்களை கொண்டிருப்பவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் லூக்.1:19
436 எங்கள் திருத்தூயாகமாய் இருப்பவரே உம்மை துதிக்கிறோம் ஏசா.8:14
437 ஞானமும்,ஆற்றலும்,மாண்பும் பெருமையும் புகழ்ச்சியும் பெற தகுதிபெற்ற ஆட்டுக்குட்டியே உம்மை துதிக்கிறோம் தி.வெ.5:12
438 எங்கள் எழில்மிகு மனிமுடியே  உம்மை துதிக்கிறோம் ஏசா.28:5
439 எங்கள் மாண்புமிகு மகுடமே  உம்மை துதிக்கிறோம் ஏசா.28:5
440 எங்களை ஆளப்பிறந்த குழந்தையே  உம்மை துதிக்கிறோம் ஏசா.9:6
441 அருளும் இரக்கமும் உடைய ஆண்டவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.111:4
442 வேற்றினத்தாரை நிலைகுலையச்செய்பவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் ஆகா.2:7
443 எல்லா நாட்டினரையும் சொந்தமாய் கொண்டிருப்பவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.82:8
444 கழுகுகளின் இறைக்கைகள்மேல் எங்களை ஏற்றி செல்பவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் வி.ப.19:4
445 உம் கண்ணின் மணிபோல் என்னை காத்தருள்பவரே உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.17:8
446 உம் வலக்கையால் என்னை பற்றிக்கொள்பவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.139:10
447 எம் வலப்பக்கத்தில் நிழலாய் உள்ளவரே உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.121:5
448 ஒருவரான வேந்தரே  உம்மை துதிக்கிறோம் 1திமோ.6:16
449 அரசருக்கெல்லாம் அரசரே  உம்மை துதிக்கிறோம் 1திமோ.6:15
450 ஆண்டவர்க்கெல்லாம் ஆண்டவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் 1திமோ.6:15
451 சாவை அறியாதவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் 1திமோ.6:16
452 கானமுடியாதவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் 1திமோ.6:16
453 என்றென்றும் மாண்புக்கும் ஆற்றலுக்கும் உரித்தானவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் 1திமோ.6:16
454 கடவுளின் மாட்சிமையின் சுடரொளியே உம்மை துதிக்கிறோம் எபி.1:3
455 தம் வல்லமை மிக்க சொல்லால் எல்லாவற்றையும் தாங்கி நடத்துபவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் எபி.1:3
456 மக்களை பாவங்களிலிருந்து துமைபடுத்துபவரே உம்மை துதிக்கிறோம் எபி.1:3
457 கடைசி ஆதாமே உம்மை துதிக்கிறோம் 1கொரி.15:45
458 உண்மையான திராட்சை செடியே உம்மை துதிக்கிறோம் உம்மை துதிக்கிறோம் யோ.15:1
459 திராட்சை செடியும் அதை நட்டுவளர்ப்பவரும்  உம்மை துதிக்கிறோம் யோ.15:1
460 கனி கொடாத கொடிகளை தரித்து விடுபவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் யோ.15:2
461 கனிதரும் அனைத்து கொடிகளையும் மிகுந்த கனி தருமாறு கழித்துவிடுபவரே உம்மை துதிக்கிறோம் யோ.15:2
462 நல்ல விதை விதைக்கிறவரே உம்மை துதிக்கிறோம் மத்.13:37
463 எல்லாவற்றிற்கும் உரிமையானவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் எபி.1:2
464 நம்பிக்கையை  தொடங்கி வழிநடத்துபவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் எபி.12:1
465 எங்கள் நம்பிக்கையை நிறைவு செய்பவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் எபி.12:1
466 தடைகளை தகர்ப்பவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் மீக்2:13
467 எங்கள் முன்னால் கடந்து சென்று எங்களை வழி நடத்துபவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் மீக்2:13
468 எங்களுக்காய் போரிடுபவரே உம்மை துதிக்கிறோம் விப 14:14
469 அழிக்கும் நெருப்பு போன்றவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் எபி.12:29
470 அஞ்சுதற்குரிய ஆற்றல் மிகு கடவுளே  உம்மை துதிக்கிறோம் இச.7:21
471 என்னைக் காக்கும் கேடயமே உம்மை துதிக்கிறோம் இச.33:29
472 என் வெற்றி வாளே உம்மை துதிக்கிறோம் இச.33:29
473 வானின்று எங்களுக்கு உண்மையான உணவு அளிப்பவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் 1யோ.6:32
474 எங்கள் வாழ்வின் குயவனே  உம்மை துதிக்கிறோம் எரே18:6
475 ஆள் பார்த்து சேயல்படாதவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் ரோ 12:21
476 பரி சோதிக்கப்பட்ட விலை உயர்ந்த மூலைக்கல்லே  உம்மை துதிக்கிறோம் ஏசா.28:16
477 ஆண்டவரின் அருள் பொழிவு பெற்றவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் திபா.2:2
478 தொன்மை வாய்ந்தவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் தானி7:21
479 விரைவில் சினம் கொள்ளாதவரே உம்மை துதிக்கிறோம் நாகூம் 1:3
480 மிகுந்த ஆற்றல் உள்ளவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் நாகூம் 1:3
481 தீமையைக்கான நானும் தூய கண்களை உடையவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் அப.1:13
482 கொடுமையை பார்க்கத் தான்காதவரே   உம்மை துதிக்கிறோம் அப.1:13
483 திருச்சபையாகிய உடலுக்கு தலையும் தொடக்கமுமானவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் கொலோ.1:18
484 யூதாகுலத்தின் சிங்கமே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.வெ. 5:5
485 போரில் வல்லவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் வி.ப.15:3
486 வலிமையையும் ஆற்றலும் கொண்ட போரில் வல்லவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.24:8
487 பிசாசின் தலையைக் காயப்படுத்தியவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் தொ.நூ.3:15
488 உலகின் மீது வெற்றிக் கொண்டவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் யோ.16:33
489 மாட்சியுடன் வெற்றி பெற்றவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் வி.ப.15:1
490 எங்களை கடவுள் கிருத்துவின் வேற்றிப்பவனியில் பங்கு கொள்ள செய்கிறவரே உம்மை துதிக்கிறோம் 2கொரி.2:14
491 மாண்பு மீகு இறைவனே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.95:3
492 தெய்வங்கள் அனைத்திற்கும் மேலான பேரரசே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.95:3
493 அணைத்து தெய்வங்களை விட உயர்ந்த ஆண்டவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் வி.ப.18:11
494 உலகனைத்தையும்  ஆளும் உன்னதரே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.97:9
495 தெய்வங்கள் அனைத்திற்கும் மேலாக அஞ்சுதற்க்குரியவரே உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.96:4
496 மேன்மை மிக்கவரே எல்லா தெய்வங்களுக்கும் மேலானவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.135:5
497 பெரிதும் போற்றுதலுக்கு உரியவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.145:3
498 உம்மை நோக்கி மன்றாடும் யாவருக்கும் அளவற்ற நலன்கள் பொழிபவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் ரோ.10:12
499 செல்வங்கள் ஈட்ட வல்ல ஆற்றல் அளித்த எங்கள் ஆண்டவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் இ.ச.8:18
500 ஏழைகளின் விண்ணப்பத்திற்கு செவி சாய்க்கின்றவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.69:33

You may also like...

1 Response

  1. Jayanthi says:

    My husband have to afection with me, and i want to get a good job.
    all the children have to study well. bless my family and my friends.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: