1000 துதி மாலை(501-600)

1000 துதி மாலை (Praises) <501-600>

வ. எண் துதி மாலை  வசனங்கள் 
501 சிறைப்பட்ட உம் மக்களை புறக்கணியாதவரே உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.69:33
502 சிறப்பட்டோரின் புலம்பலுக்கு செவி சாய்ப்பவரே உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.102:20
503 சிறப்பட்டோரினை விடுதலை வாழ்வுக்கு அழைத்து செல்பவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.68:6
504 தனித்திருப் போருக்கு உறைவிடம் அமைத்து தரும் கடவுளே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா 68:6
505 திக்கற்ற பிள்ளைகளுக்கு தந்தையானவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா 68:5
506 கணவனை இழந்தாளின் காப்பாளராய் இருப்பவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா 68:5
507 சாவுக்கென குறிக்கப்பட்டவர்களை விடு விப்பவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.102:20
508 திருத்தூயத்தில் உறையும் கடவுளே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா 68:5
509 தடுக்கிவிலும் யாவரையும் தாங்குகின்ற ஆண்டவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா 145:14
510 தாழ்த்தப்பட்ட யாவரையும் தாங்குகின்ற ஆண்டவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.145:14
511 உடைந்த உள்ளத் தோரை குணப்படுத்துகின்ற ஆண்டவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.147:3
512 உடைந்த உள்ளத் தோரின் காயங்களைத் கட்டும் ஆண்டவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா 147:3
513 ஏழைகளை தூசியிலிருந்து தூக்கி நிருத்துகின்றவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா 113:7
514 வறியவரைக் குப்பை மேட்டிலிருந்து கை தூக்கிவிடுபவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா113:7
515 ஒடுக்கப்பட்டோர்க்கு அடைக்கலமான ஆண்டவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.9:9
516 எங்கள் நெருக்கடி வேளையில் புகளிடமானவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.9:9
517 எளியோரின் நம்பிக்கை எப்போதும் வீண்போகாமல் காப்பவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.9:18
518 ஏழைகளின் நீதிக்காக வழக்காடும் ஆண்டவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா140:12
519 எளியோருக்கு நீதி வழங்கும் ஆண்டவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா140:12
520 எளியோரையும் வலியோரின் கையினின்று விடுவிப்பவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா 35:10
521 எளியோரையும் வறியோரையும் கொள்ளையடிப் போரின் கையினின்று விடுவிப்பவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.35:10
522 எளியோர் நலனில் அக்கறை கொள்பவர் பேறு பேற்றோர் துன்பநாளில் ஆண்டவர் அவனை விடு விப்பார் பாதுகாப்பார் நெடுங்காலம் வாழவைப்பார் படுக்கையில் நோயுற்று கிடக்கையில் துணை செய்து நோய் நீங்கி படுக்கையில் இருந்து எழும்படி செய்பவரே   உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா. 41:1.3
523 எளியோருக்கு மீட்பளிக்கும் ஆண்டவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.18:27
524 என் விளக்கிற்கு ஒளியேற்றுகின்ற ஆண்டவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.18:28
525 என் இருளை ஒளியாக மாற்றுகின்ற ஆண்டவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.18:28
526 ஒடுக்கப்பட்டோர் அனைவருக்கும் உரிமைகள் வழங்கும் ஆண்டவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.103:6
527 வலியோரை எதிர்க்க வலிமையற்ற வரைக் காக்கும் ஆண்டவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் 2குறி.14:11
528 எளியோரின் புலம்பலையும் வறியோரின் பெரு மூச்சையும் கேட்டு எழுந்து வந்து அவர்களை பாதுகாப்பில் வைப்பவரே   உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.12:5
529 ஏழைகளின் விண்ணப்பத்திற்கு செவி சாய்க்கின்றவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.69:33
530 எளியோரை அவர் துன்பத்திலிருந்து விடுவிப்பவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.107:41
531 எளியோரின் குடும்பங்களை மந்தையைப் போல் பெருகச் செய்பவரே உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.107:41
532 வறியோரின் வலப்பக்கம் நின்று தண்டனை தீர்ப்பிடு வோரிடமிருந்து அவர்களது உயிரைக்காப்பவரே தி.பா.109:31
533 வறியவரை உயிக்குடி மக்களிடையே அமரச் செய்கின்றவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.113:8
534 அனாதைகளுக்கு துணை நீரே ஆண்டவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா 10:14
535 திக்கற்றவர்களின் மன்றாட்டை அவமதியாமல் அவர்கள் வேண்டுதலுக்கு செவி கொடுப்பவரே உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.102:17
536 அனாதை பிள்ளைகளையும் கைம் பெண்களையும் ஆதரிக்கின்றவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா146:9
537 ஒடுக்கப்பட்டோர்க்கு மறுவாழ்வு அளிப்பவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா 68:10
538 ஆண்டவர் தம் அடியோர்க்கு இரக்கம் காட்டுபவரே உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.135:14
539 உம் அடியோரின் நல் வாழ்க்கைக்கான விரும்புவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா 35:27
540 உம் ஊழியன் சொன்ன வார்த்தையை உறுதிப்படுத்துகின்றவரே உம்மை துதிக்கிறோம் ஏசா.44;26
541 உம் தூதர் அறிவித்த திட்டத்தை நிறைவேற்றுகின்றவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் ஏசா.44:26
542 காற்றுகளை உம் தூதராய் நியமித்துள்ளவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா104:4
543 தீப்பிழம்புகளை உம் பணியாளரை கொண்டுள்ளவரே உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.104:4
544 தம் ஊழியரின் உயிரை மீட்கின்றவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.34:22
545 உமது முகத்தின் ஒளி உம் அடியான் மீது வீசும்படி செய்கின்றவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.31:16
546 தாம் உவகை கொள்ளும் நடத்தை கொண்ட மனிதரின் காலடிகளை உறுதிப்படுத்தும் ஆண்டவரே உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா37:23
547 நல்ல மனிதன் விழுந்தாலும் விழுந்து கிடைக்காமல் அவர்களைத் தம் கையால் தூக்கி நிறுத்தும் ஆண்டவரே உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.37:24
548 நேரிய உள்ளத்தோரை விடுவிக்கும் என் கேடயமே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.7:10
549 நல்லாரின் எண்ணங்களையும் விருப்பங்களையும் கண்டறிந்து நீதி அருளும் கடவுளே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.7:9
550 நீதிமானையும் பொல்லாரையும் சோதித்தறிகிறவரே உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.11:5
551 நேர்மையாளரின் வழிமரபோடு இருக்கின்ற கடவுளே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா14:5
552 நீதிமான்கள் மன்றாடும் போது செவி சாய்க்கின்ற ஆண்டவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா 34:17
553 நீதிமான்களின் அனைத்து இடுக்கண்ணினின்றும் விடுவிக்கின்றவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.34:17
554 நேர்மையானவருக்கு நேரிடும் துன்பங்கள் அனைத்தினின்றும் அவர்களை விடுவிக்கும் ஆண்டவரே உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.34:17
555 நேர்மையாளரின் எலும்புகள் எல்லாம் அவற்றுள் ஒன்றும் முறிபடாத பாது காக்கின்றவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா34:20
556 நேர்மையாளர் கை விடப்பட்டதில்லை அவர்களுடைய வழிமரபினர் பிச்சை எடுப்பதைப் பார்த்ததில்லை அதற்காய்  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.37:25
557 நேர்மையாளரைத் தாங்கிடும் ஆண்டவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.37:17
558 நேர்மையாளரை  ஒருப்போதும் வீழ்சியுறவிடாத உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா 55:22
559 நேர்மையாளரை பேரீச்சை மரமென செளித் தோங்கச்செய்து  லெபனோனின் கேதுருமரமென தழைத்து வளரச் செய்பவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.92:12
560 நீதிமானிடம் அன்பு கொள்ளும் ஆண்டவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.146:8
561 நேர்மையாளர் முதிர்வயதிலும் கணிதருவர் என்றும் செழுமையும் பசுமையுமாய் இருப்பார்கள் என்றவரே தி.பா.92:14
562 நல்லவரோடு என்றும் இருக்கும் ஆண்டவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் 2குறி.19:11
563 நீதிமான்களின் வாழ்நாட்களை அறிந்திருக்கும் ஆண்டவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.37:18
564 மாசற்றவராய் நடப்பவருக்கு நன்மையானவற்றை வழங்குபவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.84:11
565 எளியோருக்கு ஆதரவளிக்கும் ஆண்டவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.147:6
566 தாழ் நிலையில் உள்ள தம்மக்களுக்கு வெற்றியளித்து மேன்மைபடுத்துபவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா 149:4
567 எளியோரை நேரிய வழியில் நடத்துபவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.25:9
568 பாவிகளுக்கு நல் வழியைக் கற்பிக்கின்றவரே உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.25:8
569 உமக்கு அஞ்சிநடப்போர்க்கு தமது உடன் படிக்கையை வெளிப்படுத்துபவரே   உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா25:14
570 நேர்மையாளரைக் கைவிடாமல் அவர்களை என்றும் பாதுகாப்பவரே உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா37:28
571 தம் பற்றுமிகு அடியோர்க்கு நிறை வாழ்வை வாக்களிக்கின்ற ஆண்டவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.85:8
572 தூயவர் குழுவில் அஞ்சுதற்குரிய இறைவனே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.89:7
573 உண்மையால் சூழப்பட்ட ஆற்றல் மிக்க ஆண்டவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.89:8
574 சூழ்ந்து நிற்கும் செராபீன்களால் தூயவர்! தூயவர்! என போற்றப்படும் இறைவனே  உம்மை துதிக்கிறோம் ஏசா.6:3
575 என்னைத் தலை நிமிரச் செய்யும் ஆண்டவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.3:3
576 புது எண்ணெய் என்மேல் பொழிந்து காட்டெருமைக்கு நிகரான  வலிமை எனக்கு அளித்தீரே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.92:10
577 உயர்ந்த இடத்தில் என்னை நிலைநிறுத்துகிறவரே உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா18:33
578 எனக்கு ஆதரவு ஆனவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா3:5
579 நான் தனிமையாய் இருந்தாலும் என்னை பாதுகாப்புடன் வாழச் செய்கின்றவனே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா4:8
580 என் செவிகள் திறக்கும்படி செய்தீரே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா 40:6
581 என் கொஞ்சும் குரலுக்கு செவிசாய்த்தீரே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.28:6
582 என் அழுகுரலுக்கு செவி சாய்க்கின்றவரே உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.6:8
583 உமது தோற்பையில் எனது கண்ணீரை சேர்த்துவைத்துள்ளிரே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.56:8
584 என் கண்கள் கலங்காதபடி செய்தவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.116:8
585 என் கால் இடராதபடி செய்தவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.116:8
586 என் காலடிகளை உறுதிப்படுத்தினிரே உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா 40:2
587 அழிவின் குழியிலிருந்து என்னை வெளிக் கொணர்ந்தீரே உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா40:2
588 சேறு நிறைந்த பள்ளத்திலிருந்து என்னை தூக்கி எடுத்தீரே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா 40:2
589 என் கால்களை வலையிலிருந்து விடுவிப்பரே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா27:15
590 என் கால்களை மான்கால்கள் போலாக்குகின்றவரே உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா18:33
591 என் கால்கள் தடுமாறாதபடி நான் நடக்கும் வழியை அகலமாக்கினிரே உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா 18:36
592 நேருக்கடியற்ற இடத்திற்கு என்னைக் கொண்டுவந்தவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா 18:19
593 என் எதிரியின் கையில் என்னை விட்டுவிடாமல் அகன்ற இடத்தில் என்னை காலூன்றி நிற்க வைத்தீர் உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா 31:8
594 எல்லா இன்னல்களிலிருந்தும்  என்னை விடுவித்தவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா54:7
595 கொடுமையிலிருந்து என்னை விடுவிக்கும் ஆண்டவரே உம்மை துதிக்கிறோம் 2 சாமு.22:3
596 அரண் சூழ் நகரினுள் என்னை இட்டுச்செல்பவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா60:9
597 போருக்கு என்னைப் பழக்குகின்றவரே உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா 18:34
598 போரிட என் கைகளுக்கு பயிற்சி அளிப்பவரே உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா 144:1
599 எங்களுக்கு நடை பயிற்றுவித்த ஆண்டவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் ஒ.சே11:3
600 போர் நடந்த நாளில் என் தலையை மறைத்துக் காத்தீரே உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா140:7

You may also like...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.