1000 துதி மாலை(701-800)

1000 துதி மாலை (praises)<701-800>

வ. எண் துதி மாலை  வசனங்கள் 
701 என் வாயில்களின் தாழ்களை வலுப்படுத்தி என் பிள்ளைகளுக்கு ஆசி வழங்கு வதற்க்காய்  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.147:13
702 என் எல்லைப்புறங்களில் அமைதி நிலவச் செய்வதற்காய்  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா 147:14
703 உயர் தரக் கோதுமை வழங்கி என்னை நிறைவடையச் செய்வதற்காய் உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா 147:14
704 எங்கள் உள்ளம் விரும்பியதை நீர் எங்களுக்கு தந்தருள்வதர்க்காய் உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா 21:2
705 தாழ்வற்ற எங்களை நினைவு கூர்ந்தற்க்காய் உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா 136:23
706 ஆண்டவரே நீர் எங்களை நினைவு கூர்ந்து ஆசியளிப்பதற்க்காய் உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.115:12
707 தடுமாறி விழாமல் நிமிர்ந்து உறுதியாய் நிற்கச் செய்வதற்காய்  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.20:8
708 எங்கள் நுகத் தடிகளை முறித்து எங்களை நிமிர்ந்து நடக்க பண்ணின கடவுளாகிய ஆண்டவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா26:13
709 எந்நாளும் நிலைத்திருக்கும் ஆசிகளை தந்து உமது முகத்தை மகிழ்ச்சியுடன் கண்டுகளிக்க செய்தீரே  உம்மை துதிக்கிறோம் லேவி.26:13
710 வானளவு உயர்ந்துள்ள உமது பேரன்பிற்காகவும் முகில்களைக் தொடும் உம் வாக்கு பிறழாமைக்காகவும்   உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.36:6
711 மலைப்போல் உயர்ந்த உம் நீதிக்காகவும் கடல்போல் ஆழமான உம் தீர்ப்புக்காகவும்  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.36:6
712 உமது பேரன்பினால் உம் இறக்கைகளின் நிழலின் புகலிடம் தருவதற்காய்  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.36:7
713 உமது இல்லத்தில் செழுமையாய் நாங்கள் நிறைவு பெறுவதற்க்காய்  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா36:8
714 உமது பேரின்ப நீரோடையில் எங்கள் தாகத்தை தனிப்பதற்காய் உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா 36:8
715 வாழ்வு தரும் உம் ஊற்றுக்களுக்காய்  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா 36:9
716 உம் ஒளியால் நாங்கள் ஒளி பெறுவதற்காய்  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.36:9
717 வானத்திலிருந்து  எனக்கு உதவி அனுப்பி என்னைக் காத்து வந்ததற்காய்  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.57:3
718 எங்கள் எதிரிகளை நீர் மித்தது விடுவதற்காய்  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா108:13
719 பகைவர்களிடமிருந்து எங்களைக் காப்பாற்றி எங்களை வெறுப்போரை வெட்கமுறச் செய்வதற்காய்  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா 44:7
720 எங்களை ஆய்ந்து வெள்ளியைபுட மிடுவது போல் புடமிடுவதற்காய் உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா 66:10
721 உமக்கு அஞ்சி நடக்கும் சிறியோர்க்கும் பெரியோர்க்கும் ஆசி வழங்குபவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா 115:13
722 எங்கள் இனத்தை பெருக்கச்செய்து எங்களையும் வளரச்செய்பவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா 115:14
723 உமது அடியோரின் பிள்ளைகள் பாதுகாப்புடன் வாழ்வதற்காய்  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.102:28
724 உமது அடியோரின் வழிமரபினர் உமது திருமுன் நிலைதிருப்பதற்காய் உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.102:28
725 ஆண்டவர் உமது பேரன்பு உமக்கு அஞ்சுவோர்மீது என்றென்றும் இருப்பதற்காகவும் உமது நீதி எங்கள் பிள்ளைகளின் பிள்ளைகள் மீது இருப்பதற்காய்  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா 103:17
726 உமக்கு அஞ்சுவோர்க்கு நீர் காட்டும் பேரன்பு மண்ணின்று விண்ணளவு போன்று உயர்ந்துள்ளதர்க்காய் உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.103:11
727 எங்கள் பாவங்களுக்கு ஏற்ப எங்களை நடத்தாமல் எங்கள் குற்றங்களுக்குப் ஏற்ப எங்களைத்  தண்டியாமலும் இருப்பதற்காய்  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.103:10
728 எங்கள் செயல்கள் அனைத்தையும் எங்களுக்காக செய்கின்றிரே  உம்மை துதிக்கிறோம் ஏசா.26:12
729 எங்களுக்குப் வலிமையையும் ஊக்கத்தையும் அளிப்பதற்காய் உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா .68:35
730 எங்களுக்கு ஆற்றல் அழிக்கும் ஆண்டவரே உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.29:11
731 எங்களுக்கு சமாதானம் அருளும் ஆண்டவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.29:11
732 எங்களுக்கு ஆசி வழங்கும் ஆண்டவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.29:11
733 எங்கள் மீது விருப்பம் கொள்ளும் ஆண்டவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.149:4
734 தாழ் நிலையிலுள்ள எங்களுக்குப் வெற்றியளித்து மேன்மைப்படுத்துபவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.149:4
735 உம் மக்களின் ஆற்றலை உயர்வுறச் செய்திரே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.148:14
736 உம் மந்தையைக் கண்கானிக்கின்றவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் செக்.10:3
737 உம் மந்தையைக் வலிமை மிக்க போர்க்குதிரைப்போல் ஆக்குபவரே உம்மை துதிக்கிறோம் செக்.10:3
738 ஆண்டவரே வலிமை மிக்க உம் குரலுக்காய்  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா 29:4
739 ஆண்டவரே மாட்சிமை மிக்க உம் குரலுக்காய உம்மை துதிக்கிறோம் ் தி.பா .29:4
740 கேதுரு மரங்களை முறிக்கும் உம் குரலுக்காய்  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.29:5
741 மினளைத் தெறிக்கச் செய்யும் உம் குரலுக்காய்  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா 29:7
742 பாலை வனத்தை அதிரச் செய்யும் உம் குரலுக்காய்  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.29:8
743 கருவாலி மரங்களை முறித்து காடுகளை வெறுமையாக்கும் உம் குரலுக்காய்  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.29:9
744 எங்களுக்கு வெற்றியளிக்கும் உமது வலைக்கைக்காகவும் உமது புயத்திற்காகவும் உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.44:3
745 உலகம் அனைத்தையும் சுழன்று பார்க்கும் உம் கண்களுக்காய்  உம்மை துதிக்கிறோம் 2குறி.16:9
746 உம்மை முழு மனதுடன் நம்பும் அனைவர்க்கும் ஆற்றல் அளிப்பவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் 2குறி.16:9
747 எங்களுக்கு வெற்றியளிக்கும் உம் முகத்தின் ஒளிக்காய் உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.44:3
748 என்றுமுள மலைகளிலும் உயர்ந்த உம் மாட்சிமைக்காய்  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா 76:4
749 வாழ்வின் வழியையும் சாவின் வழியையும் எங்கள் முன்வைத்தவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் எரே.21:8
750 வலிமை வாய்ந்த வீரரைப்போல் என்னோடு இருக்கும் ஆண்டவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் எரே.20:11
751 தம் வழியாய் கடவுளிடம் வருபவரை முற்றும் மீட்க வல்லவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா7:25
752 விண்ணிலும் மண்ணிலும் நிறைந்திருக்கும் என் ஆண்டவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா 23:24
753 எங்கும் எல்லாவற்றிலும் நிரப்பி நிறைவு செய்கின்றவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா 1:23
754 தாம் திருப்பொழிவு செய்வதற்கு பாதுகாப்பான அரணானவரே உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா 28:8
755 உம்முடன் பற்றுறுதியுடையோரை பாதுகாக்கும் ஆண்டவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா31:23
756 இறுமாப்புடன் நடப்போர்க்கு முழுமையாய் பதிலடி கொடுக்கின்றவரே உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா 31:23
757 உமக்கு அஞ்சி நடப்போர்க்கு பெரிதான நன்மைகள் வைத்திருப்பவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா 31:19
758 உள்ளங்களை உருவாக்கி எங்கள் செயல்கள் அனைத்தையும் உற்று நோக்குபவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா 33:15
759 வானின்று மானிடர் அனைவரையும் காண்கின்ற இறைவனே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா 33:13
760 ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் அவர்தம் செயல்களுக்கு தக்க கைமாறு  அளிக்கின்றவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா 62:12
761 ஆண்டவருக்கு அஞ்சி வாழ்வோரை அவர்தம் தூதர் சூழ்ந்து நின்று காப்பதற்காய்  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா 34:7
762 கடவுளே உமது பெயருக்கு அஞ்சுவோர்க்குரியா உடைமைகளை எனக்கு தந்தற்காய்  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா 61:5
763 உடைந்த உள்ளத்தார்க்கு அருகில் இருக்கும் ஆண்டவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.34:18
764 நைந்த நெஞ்சத் தாரை காப்பாற்றும் ஆண்டவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா 34:18
765 உம்மை நம்பியிருக்கும் எங்களுக்கு நீரே எங்கள் சார்பில் செயலாற்று வதற்க்காய்  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா 37:5
766 ஆண்டவரே உம்மில் மகிழ்ச்சி கொள்ளும்பேது எங்கள் உள்ளத்து விருப்பங்களி நீர் நிறைவேற்றுகின்றீர் உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா 37:4
767 ஆற்றல் கடவுளுக்கே உரியது என்று மொழிந்திரே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா 62:11
768 மன்றாட்டுக்களை  கேட்கின்றவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா 65:2
769 மானிடர் யாவரும் உம்மிடம் வருவார்கள்  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா 65:2
770 முழங்கால்கள் அனைத்தும் எனக்குமுன் மண்டியிடும் நாவு அனைத்தும் என்னைப்போற்றும்  என்று சொன்ன ஆண்டவரே உம்மை துதிக்கிறோம் ரோ.14:11
771 ஆண்டவரே உமது செயல்களின் பணியால் பூவுலகம் நிறைவடைகின்றது  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.104:13
772 பூவுலகம் உமது படைப்புகளால் நிறைந்திருப்பதற்காய்  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா 104:24
773 மன்னுலகைப்பேணி அதன் நீர்வளத்தையும் நிலவளத்தையும் பெருக்கி தானியங்களை நிரம்ப விளையச்செய்கின்றிரே உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.65:9
774 பாலை நிலத்தில் மேய்ச்சல் நிலங்கள் செழுமை பொங்குவதர்க்காய் உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா 65:12
775 கடவுளின் ஆருகரை புரண்டோடி மண்ணுலகைப் பேணி பாதுகாப்பதற்காய்  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா 65:9
776 ஆண்டு முளுவத்தும் உமது நலத்தால் முடி சூட்டுகின்றீர் உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா 65:11
777 உமது வழிகள் எல்லாம் நலம் கொழிக்கின்றதற்காய் உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா 65:11
778 ஆண்டவரே மேன்மையான உம் செயல்களுக்காய்  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா 92:5
779 ஆண்டவரே எத்துனை ஆழமான உம் என்னங்களுக்காய் உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா 92:5
780 ஆண்டவரே எங்கள் அறிவுக்கு எட்டாத உம் மான்பிற்காய் உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா 145:3
781 ஆண்டவரே இறைவனின் மலை போல் உயர்ந்த உம் நீதிக்காய்  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா 36:6
782 ஆண்டவரே விண்ணையும்  மண்ணையும் கடந்த உம் மாட்சிக்காய்  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா 148:13
783 ஆண்டவரே வானளவு உயர்ந்துள்ள உம் பேரன்பிற்காய் உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா 36:5
784 ஆண்டவரே முகில்களைத் தொடுகின்ற உம் வாக்கு பிறழாமைகாய்  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா 36:5
785 வலிமை மிகு தேர்கள் ஆயிரமாயிரம் பல்லாயிரம் கொண்ட தம் துயகத்தில் எழுந்தருளும் எம்தேவனே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா 68:17
786 கார்முகிளைத் தேராகக் கொண்டு காற்றின் இறக்கைகளின் பவனிவருகின்றவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.மா.104:3
787 வான்வெளியைக் கூடாரமென விரித்துள்ளவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.மா 104:2
788 வீண் மீன்களின் இலக்கத்தை எண்ணி அவை ஒவ்வொன்றையும் பெயர் சொல்லி அழைக்கின்றவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.மா 147:4
789 ஆண்டவரே உமது நுண்ணறிவு அளவிலடங்காதது  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.மா 147:5
790 ஆண்டவரே உமது நாட்டில் மணிமுடியில் பாதிக்கப்பட்டுள்ள கற்களைப் போல எங்களை ஒளிர்விப்பதர்க்காய்  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.மா 9:16
791 மிகவும் இரக்கம் உள்ள ஆண்டவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.மா 21:13
792 நீர் என்மீது காட்டிய ஆன்பு பெரியது ஆண்டவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.மா 86:13
793 நாள்தோறும் ஆண்டவரே உமது பேரன்பைக் பொழிவதற்காய்  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.மா 42:8
794 உரினைப்பார்க்கிலும் மேலான உமது பேரன்பிற்க்காய்  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.மா3:63
795 அருளையும் மேன்மையும் அளிக்கும் ஆண்டவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.மா 81:11
796 கடவுளே உமது பேரன்பு எத்துனை அருமையானது  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.மா 36:7
797 என்றுமுள்ள பேரன்பிற்காய் ஆண்டவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.மா 106:1
798 முடிவுறாத உமது பேரன்பிற்காய்  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.மா 3:22
799 காலை தோறும் புதுப்பிக்கப்படும் உமது பேரன்பிற்காய்  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.மா 3:23
800 எனக்கு பேரன்பையும் இரக்கத்தையும் மணிமுடியாய் சூட்டுகின்றவரே   உம்மை துதிக்கிறோம் தி.மா 103:4

You may also like...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: