2 கொரிந்தியர் (2 Corinthians)12:9

“என் அருள் உனக்குப் போதும்; வலுவின்மையில்தான் வல்லமை நிறைவாய் வெளிப்படும்” 2 கொரிந்தியர் (2 Corinthians)12:9

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: