” உன் அலங்கத்திற்குள்ளே சமாதானமும், உன் அரமனைகளுக்குள்ளே சுகமும் இருப்பதாக. “சங்கீதம் 122:7

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: