இரக்கமுடையோராய் வாழ்வோம் (மத்தேயு 5: 7)

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: