பயப்படாதே,[அஞ்சாதே]நான் உங்களுடன் இருக்கிறேன்.எசாயா 43:5.

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: