அருளினால் [கிருபையால்] நிலைநிற்கிறோம்

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: