எல்லா மக்களையும் ஒளிர்விக்கும் உண்மையான ஒளி நம் இயேசு.

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: