நற்கருணை ஆண்டவர் நம் இயேசு.

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: