தூய [பரிசுத்த] ஆவியால் நிரம்புவோம்.

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: