“அவர் சகலத்தையும் அதினதின் காலத்திலே நேர்த்தியாகச் செய்திருக்கிறார்;”பிரசங்கி 3:11

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: