“ஒடுக்கப்படுகிற யாவருக்கும், கர்த்தர் நீதியையும் நியாயத்தையும் செய்கிறார்.”சங்கீதம் 103:6

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: