“நான் உங்கள் நடுவிலே உலாவி, உங்கள் தேவனாயிருப்பேன், நீங்கள் என் ஜனமாயிருப்பீர்கள்.”லேவியராகமம் 26:12

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: