“நான் உனக்கு முன்னே போய், கோணலானவைகளைச் செவ்வையாக்குவேன். “ஏசாயா 45

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: