சீயோன் ஜெப கூடாரம் (Zion Jeba Koodaram)

DIDYM-PETER-PAUL

Rev. BRO. DIDYM PETER PAUL
ZION JEBA KOODARAM (சீயோன் ஜெப கூடாரம்)
NALLAYAN Retreat Centre (நல்லாயன் தியான இல்லம்)
K.Alankulam , Kalugumalai – Sangankoil Road
Tamilnadu South India
Contact number :+91 9942466553

Contact
for Prayers / Convention
+91 9942466553

  • சிறப்பு உபவாச சுவிசேஷ கூட்டம்: பிரதி மாதம் முதல் ஞாயிற்று கிழமை
  • ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமைகளிலும் உபவாச கூட்டம் நடைபெறுகிறது.
  • இக்கூட்டங்களில் நோயாளிகளுக்காகவும், ஏவல் , பில்லி சூனியங்களினால் பாதிக்கப்பட்ட ஜனங்களுக்காகவும் விஷேசித்த ஜெபம் ஏறெடுக்கப்படுகிறது
  • தேவனாகிய கர்த்தர் அற்புதங்களையும், அடையாளங்களையும் செய்து வருகிறார்.
  • தேவசெய்தி மற்றும் குணமளிக்கும் ஜெபம் : சகோ. திதிம் பீட்டர் பால்
%d bloggers like this: