இன்றைய வாக்குத்தத்தம் : ஆண்டவர்மேல் நம்பிக்கை வைத்திருப்பவர்களோ புதிய ஆற்றல் பெறுவர் ; கழுகுகள்போல் இறக்கை விரித்து உயரே செல்வர் ; அவர்கள் ஓடுவர் ; களைப்படையார் ; நடந்து செல்வர் ; சோர்வடையார். ஏசாயா 40 : 31.

இன்றைய வாக்குத்தத்தம்.

ஆண்டவர்மேல் நம்பிக்கை வைத்திருப்பவர்களோ புதிய ஆற்றல்
பெறுவர் ; கழுகுகள்போல் இறக்கை விரித்து உயரே செல்வர் ;
அவர்கள் ஓடுவர் ; களைப்படையார் ; நடந்து செல்வர் ; சோர்வடையார்.

ஏசாயா 40 : 31.

mygreatmaster-promise-29-8-2015

You may also like...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: