இன்றைய வாக்குத்தத்தம் : அவர் உன் வாழ்நாளை நலன்களால் நிறைவுறச் செய்கின்றார்; உன் இளமை கழுகின் இளமையெனப் புதிதாய்ப் பொலிவுறும். திருப்பாடல்கள் (சங்கீதங்கள்) 103:5

இன்றைய வாக்குத்தத்தம்

அவர் உன் வாழ்நாளை நலன்களால் நிறைவுறச் செய்கின்றார்;
உன் இளமை கழுகின் இளமையெனப் புதிதாய்ப் பொலிவுறும்.

திருப்பாடல்கள் (சங்கீதங்கள்) 103:5

mygreatmaster-promise-23-9-2015

You may also like...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: