இன்றைய வாக்குத்தத்தம் : இதோ! இறைவன் வல்லவர்; எவரையும் புறக்கணியார் ; அவர் வல்லமையும் ஞானமும் கொண்டவர் யோபு 36 : 5.

இன்றைய வாக்குத்தத்தம்

இதோ! இறைவன் வல்லவர்; எவரையும் புறக்கணியார் ;

அவர் வல்லமையும் ஞானமும் கொண்டவர்

யோபு 36 : 5

mygreatmaster-promise-17-9-2015

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: