இன்றைய வாக்குத்தத்தம்: என் உயிரே! ஆண்டவரைப் போற்றிடு! என் கடவுளாகிய ஆண்டவரே! நீர் எத்துணை மேன்மைமிக்கவர்! நீர் மாண்பையும் மாட்சியையும் அணிந்துள்ளவர்! திருப்பாடல்கள் 104 : 1.

இன்றைய வாக்குத்தத்தம்

என் உயிரே! ஆண்டவரைப் போற்றிடு! என் கடவுளாகிய ஆண்டவரே!

நீர் எத்துணை மேன்மைமிக்கவர்! நீர் மாண்பையும் மாட்சியையும்

அணிந்துள்ளவர்!

திருப்பாடல்கள் 104 : 1

mygreatmaster-promise-19-8-2015

You may also like...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: