இன்றைய வாக்குத்தத்தம்: என்னிடம் மன்றாடு;உனக்கு நான் செவிசாய்ப்பேன்;நீ அறிந்திராத மாபெரும் செயல்களையும் மறைபொருள்களையும் உனக்கு நான் விளக்கிக் கூறுவேன். எரேமியா 33 : 3

mygreatmaster-promise-12-7-2015

இன்றைய வாக்குத்தத்தம்:

என்னிடம் மன்றாடு;உனக்கு நான் செவிசாய்ப்பேன்;நீ அறிந்திராத மாபெரும் செயல்களையும் மறைபொருள்களையும் உனக்கு நான் விளக்கிக் கூறுவேன்.

எரேமியா 33 : 3

You may also like...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: