இன்றைய வாக்குத்தத்தம் : “மானிடராய் அவர் வெளிப்படுத்தப்பட்டார்; தூய ஆவியால் நேர்மையாளர் என மெய்ப்பிக்கப்பட்டார் ; வானதூதருக்குத் தோன்றினார். பிற இனத்தாருக்குப் பறைசாற்றப்பட்டார் ; மாட்சியோடு விண்ணேற்றமடைந்தார் “. 1 திமோத்தேயு 3 : 16

இன்றைய வாக்குத்தத்தம்

” மானிடராய் அவர் வெளிப்படுத்தப்பட்டார்; தூய ஆவியால்

நேர்மையாளர் என மெய்ப்பிக்கப்பட்டார் ; வானதூதருக்குத்

தோன்றினார். பிற இனத்தாருக்குப் பறைசாற்றப்பட்டார் ;

மாட்சியோடு விண்ணேற்றமடைந்தார் “.

1 திமோத்தேயு 3 : 16

mygreatmaster-promise-24-8-2015

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: