அநாதி தேவனே உனக்கு அடைக்கலம்; உபாகமம் 33:27

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: