அன்பினாலே ஒருவருக்கொருவர் ஊழியஞ்செய்யுங்கள். கலாத்தியர் 5:13

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: