“அவரை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் வெட்கப்படுவதில்லையென்று வேதம் சொல்லுகிறது.”ரோமர் 10:11

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: