“அவர் உங்களை விசாரிக்கிறவரானபடியால், உங்கள் கவலைகளையெல்லாம் அவர்மேல் வைத்துவிடுங்கள். “I பேதுரு 5:7

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: