ஆண்டவரின் திருவுளப்படியே அனைத்தும் படைக்கப்பட்டன.தி.வெ 4:11

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: