ஆண்டவரில் நம்பிக்கை வைப்போர் பேறுபெற்றோர்: ஆண்டவரே அவர்களது நம்பிக்கை. எரேமியா 17:7

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: