ஆண்டவரே! உம்மை நாடி வருவோரை நீர் கைவிடுவதில்லை. [ தி.பா. 9 : 10]

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: