ஆண்டவர் இரக்கமும்,பரிவும் உள்ள இறைவன்.வி.பயணம்.34:6

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: