ஆண்டவர் தமக்குரியோர்மேல் இறுதிவரையும் அன்பு செலுத்தினார். யோவான் 13:1

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: