ஆபத்தில் நானே அவனோடிருந்து, அவனைத் தப்புவித்து, அவனைக் கனப்படுத்துவேன். Psalms 91:15

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: