“ஆராய்ந்து முடியாத பெரிய காரியங்களையும், எண்ணிமுடியாத அதிசயங்களையும் அவர் செய்கிறார். “யோபு 5:9

You may also like...

1 Response

  1. raja chellapandi says:

    its true

Leave a Reply

%d bloggers like this: