இந்நாள் நல்ல செய்தியின் நாள். 2 அரசர்கள் 7:9

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: