இன்றைய வாக்குத்தத்தம் : ஆண்டவர் மனிதருக்குத் தந்துள்ள ஆவி ஒரு விளக்கு;அது அவர்களின் உள்ளத்தில் இருப்பதையெல்லாம் ஆய்ந்தறியும். நீதிமொழிகள் 20 : 27

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: