இன்றைய வாக்குத்தத்தம் : நீ எதைச் செய்தாலும் ஆண்டவரை மனத்தில் வைத்துச் செய்: அப்பொழுது அவர் உன் பாதைகளைச் செம்மையாக்குவார். நீதிமொழிகள் 3 : 6

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: