இயேசுகிறிஸ்து வழியாக நமக்கு வெற்றி கொடுக்கும் கடவுளுக்கு நன்றி

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: