“இஸ்ரவேலின் ராஜாவாகிய கர்த்தர் உன் நடுவிலே இருக்கிறார்; இனித் தீங்கைக் காணாதிருப்பாய்.”

You may also like...

1 Response

  1. ElizabethRani says:

    Good Proverb , Today for blessing words in my jesus gift.

Leave a Reply

%d bloggers like this: