“உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாக மாறும்”யோவான் 16:20

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: