“உன்னை இரட்சிப்பதற்காக நான் உன்னோடே இருக்கிறேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார்; “எரேமியா 30:11

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: