” உன் முழு இருதயத்தோடும் உன் முழு ஆத்துமாவோடும் அவரைத் தேடும்போது, அவரைக் கண்டடைவாய். “உபாகமம் 4:29

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: