உமக்குப் பிரியமானதைச் செய்ய எனக்குப் போதித்தருளும். சங்கீதம் 143:10

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: